Kunngjøring av utbyggingsavtale Store Landfall Øvre 100

Kommunestyret har i møte 14.06.21 vedtatt utbyggingsavtale for Store Landfall Øvre 100 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Kommunestyret har i møte 14.06.21 vedtatt utbyggingsavtale for Store Landfall Øvre 100 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og opparbeide nytt fortau inntil utbyggingsområdet. Videre skal fortau på sørsiden av Store Landfall Øvre og vestsiden av Knut Bjørhuus vei opparbeides/gjenoppbygges av Utbygger iht. reguleringsplankartet. Utbygger skal videre bygge om veikrysset Store Landfall Øvre og Knut Bjørhuus vei og etablere nye gangfelt med intensivbelysning. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.21, se sak 0095/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 17-5

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.