Kunngjøring av vedtak for detaljregulering og utbyggingsavtale for Brandtenborggata 7 og Nedre Storgate 60

Bystyret har i møte den 04.02.2020 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Brandtenborggata 7 og Nedre Storgate 60

Planområdet ligger i byområdet ved Brakerøya og planforslaget legger opp til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. I første etasje mot Tomtegata tilrettelegges det for publikumsrettet virksomhet.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > bystyret 04.02.2020. Se sak 0011/20 (plansak) og 0012/20 (utbyggingsavtale).

Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Bildet viser plankartet