Kunngjøring av vedtak for utbyggingsavtale for Signalgården, Eknes Elvepark og tilleggsavtale for Åsen

Kunngjøring av utbyggingsavtale Eknes Elvepark

Kommunestyret har i møte 13.12.21 vedtatt utbyggingsavtale for Eknes Elvepark i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og opparbeide nytt fortau, gangfelt og gjenoppbygge veien. Dette er arealer som delvis vil bli gravd opp i forbindelse med utbyggingen av området. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunen nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.21, se sak 0167/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 17-5

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7005, 3008 Drammen.

Kunngjøring av utbyggingsavtale Arbeidergata/Klopptjernsgata/Stasjonsgata (Signalgården)

Kommunestyret har i møte 13.12.21 vedtatt utbyggingsavtale for i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at utbygger skal opparbeide andel av Mjøndalen torg, etablere fortau mot Arbeidergata og Stasjonsgata, etablere flomvei langs Stasjonsgata og etablere ny vann- og spillvannsledning i området. Dette er arealer som delvis vil bli gravd opp i forbindelse med utbyggingen av området. Kommunen gir et bidrag til opparbeidelse av torg og etablering av flomvei. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunen nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.21, se sak 0165/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 17-5

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7005, 3008 Drammen.

Kunngjøring av tilleggsavtale til utbyggingsavtale Hovedadkomst Åsen

Kommunestyret har i møte 13.12.21 vedtatt tilleggsavtale til utbyggingsavtale for hovedadkomst Åsen i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Tilleggsavtalen til utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for betaling og oppføring av ny hovedadkomst til Åsen, Hagatjernveien. Kommunen skal være ansvarlig byggherre for veien, mens utbyggerne i Åsen skal bære kostandene.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunen nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.21, se sak 0166/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 17-5

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7005, 3008 Drammen.