Kunngjøring av vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for: Hofgaards gate 27 m.fl.

Kommunestyret har i møte 28.04.2020 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Hofgaards gate 27 m.fl., i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger på Brakerøya, ved siden av Fayeparken i enden av Hofgaards gate. Hovedformålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg tilpasset omkringliggende kvartalsbebyggelse. Høydene på ny bebyggelse varierer mellom 3 og 5 etasjer. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av kommunal infrastruktur i Fayegata.

Bildet viser plankartet med endringer etter innsigelse
Plankart for Hofgaards gate 27, med endringer etter innsigelse

Planforslaget ble 2.gangsbehandlet i Bystyret i tidligere Drammen kommune 03.06.2019, med en uløst innsigelse fra Statens vegvesen. Plankartet og bestemmelsene er revidert i henhold til dialog om innsigelse. Innsigelsen er nå løst, og planen er endelig vedtatt.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 28.04.2020, se sak 0046/20 for behandling av plansaken og sak 0047/20 for behandling av utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Hofgaards gate 27 m.fl.».