Kunngjøring av vedtatt planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet

Kommunestyret har i møte den 18.02.2020 vedtatt planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet.

Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Hensikten med planarbeidet er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg for tog i Drammensområdet og båndlegge arealer for videre detaljregulering.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til kommunedelplanen.

Saksdokumentene med vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees på kommunens innsynsportal under ”Politikk” > ”Møter og dokumenter” > kommunestyret 18.02.2020, sak 07/20.

Revidert planprogram i henhold til vedtaket kan lastes ned her (pdf).

Kommunestyrets fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til kommunedelplanen blir lagt ut på høring.

Kunngjøring om vedtatt planprogram sendes direkte til parter som har avgitt høringsuttalelser, offentlige myndigheter, organisasjoner, naboer og direkte berørte parter.