Kunngjøring av vedtatt planprogram for Områdeplan Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 19, 21 og 23

Formannskapet har i møte den 20.10.2020 vedtatt planprogram for områdeplan med konsekvensutredning for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 19, 21 og 23.

Formannskapet vedtok følgende endringsforslag:
«Planprogrammet fastsettes med ett alternativ for etterbruk av jernbanetraseen. Alternativ 2: «Eiendomsutvikling av området i tråd med mulighetsstudie Potensiale for eiendomsutvikling ved nedlagt jernbanetrasé i Drammen» tas ut».

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en transformasjon av Godsterminalområdet i Nybyen fra banebasert infrastruktur til et attraktivt by- og bomiljø. Det er en viktig målsetting at det skal sikres by- og stedsutvikling som skaper levende og trygge byrom, bedre miljøløsninger og bidra til at flere går, sykler og reiser kollektivt i Drammen. Planprogrammet skal redegjøre for fremgangsmåte, medvirkning, utredningsprogram og fremdriftsplan.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og utviklingsretninger som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til områdeplan.

Saksdokumentene med vedlegg og formannskapets behandling kan sees på kommunens nettside www.drammen.kommune.no under ”Politikk” > ”Møter og dokumenter” > Formannskapet 20.10.2020, sak 119/20.

Formannskapets fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til områdeplan blir lagt ut på høring.