Kunngjøring av vedtatt planprogram for Områderegulering med konsekvensutredning for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset)

Kommunestyret har i møte den 04.05.2021 vedtatt planprogram for Områderegulering med konsekvensutredning for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset), i medhold av plan og bygningsloven § 12-9.

Bakgrunn

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/2025, dette gir behov for å planlegge ny bruk av området. Planarbeidet med Områderegulering for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset) skal finne ny bruk og gi nye rammer for sykehusområdet.

Bildet viser planavgrensningen, som går over det gamle sykehuset, ned til Hauges gate, og vest over til og med fylkeshuset
BILDE: Planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Utviklingen av sykehusområdet med omgivelser skal gjennom en helhetlig utvikling bidra til kvalitativ byutvikling, og tilrettelegging for en sentrumsnær boligutvikling basert på nye mobilitetsløsninger som tar hensyn til fremtidig behov for sosial infrastruktur. Transformasjonen av sykehusområdet skal legge til rette for forbedrede koblinger gjennom området, komplettering av kvartalsstrukturen, videreutvikling av offentlige rom og blågrønne strukturer, attraktive bomiljø med varierte byboliger, samt tilbud og funksjoner som bidrar til å komplettere tilbudet i sentrum.

Drammen kommune og Vestre Viken HF gjennomførte et parallelloppdrag som belyste konsepter for etterbruk av området i perioden januar-mai 2019. I sak 145/19, 03.09.19, vedtok Bystyret i tidligere Drammen kommune at anbefalingene fra evalueringsarbeidet og gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser skal ligge til grunn for utarbeidelse av en områdereguleringsplan etter plan- og bygningsloven §12-2, samt at planarbeidet skal følges av strategisk arbeid for realisere ambisiøse løsninger innen bærekraft, energi, boliginnovasjon og områdemodning/placemaking.

Kommunen har inngått samarbeidsavtale om planutarbeidelse med grunneierne Vestre Viken HF (sykehusområdet), Viken Fylkeskommune (fylkeshuset) og Entra (Konggata 51 AS), se sak 0159/20 i Formannskapet 01.12.20. Viken Fylkeskommune og Entra legger opp til transformasjon og endret bruk av sine eiendommer. Som nevnt innledningsvis, gjelder dette også for Vestre Viken HF.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en transformasjon av sykehusområdet til et attraktivt by- og bomiljø gjennom en utvikling basert på komplettering av kvartalsstrukturen, åpning av Kudalsbekken og tilrettelegging for en sentrumsnær boligutvikling basert på nye mobilitetsløsninger som tar hensyn til fremtidig behov for sosial infrastruktur.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til områdereguleringsplan. Følgende tema skal konsekvensutredes og undersøkes:

  • Byutvikling, herunder hvordan utviklingen av planområdet vil påvirke utviklingen av omkringliggende områder og konsekvenser for nærområdet
  • Byform og landskap: nær- og fjernvirkning, sammenhenger, blågrønn struktur
  • Byrom og sammenhenger: Oppholds- og opplevelseskvaliteter i de planlagte byrommene. Forbindelser og sammenhenger. Tilrettelegging for midlertidig bruk i utbyggingsetapper
  • Lokalklima: sol- og vindforhold
  • Mobilitet: Overordnet mobilitetskonsept, Kollektivtransport, Adkomst for bil o.l, tilgjengelighet og tilrettelegging for gående og syklende, trafikksikkerhet, skolevei, parkering for bil og sykkel.
  • Nye funksjoner, handel og næring: aktuell næringsvirksomhet i planområdet, komplettering av sentrum
  • Sosial infrastruktur, nærmiljø barn og unge: Videreutvikling av sosial infrastruktur, barn og unges interesser
  • Boliger og bomilljø, herunder alternativer for den tredje boligsektor
  • Miljøfaglige forhold: Grunnforhold, luftforurensning, støy, flom, stormflo og skred

Innsyn i plandokumenter

Fastsatt planprogram, som er revidert iht kommunestyrets vedtak ved fastsettelse av planprogrammet, kan åpnes her (pdf).

Saksdokumentene med vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettside under ”Politikk” > ”Politiske saker og møter” > Bystyret 04.05.2021, sak 0064/21

Medvirkning

Det vil bli arrangert medvirkningsaktiviteter i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Det vil også legges opp til medvirkning med øvrige offentlige myndigheter. Offentlig ettersyn av planforslaget gjennomføres når konseptvalget er tatt og planforslaget foreligger.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til områdereguleringsplan blir lagt ut på høring.