Høring om lokal forskrift for påslipp

Frist for å komme med innspill til lokal forskrift for påslipp er 20. november 2020.

Høringen gjelder ny forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett for nye Drammen kommune. Denne erstatter lokal forskrift for påslipp for tidligere Svelvik kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og gamle Drammen kommune. De tre tidligere kommunene hadde likelydende forskrifter.

Lokal forskrift for påslipp gjelder for virksomheter som har påslipp hvis innhold og mengde kan påvirke kommunalt avløpsnett eller negativ drift av dette.

Forskriften gjelder også for virksomheter som har utskiller eller renseanlegg tilkoblet kommunalt avløpsnett.

Den gjelder ikke virksomheter som faller inn under forurensningsforskriftens kapittel 15, har utslipp direkte til resipient, eller som faller inn under forurensningsforskriftens § 15A-5 og § 15A-6.

Forskriften skal sikre at kommunalt avløpsanlegg og personell ikke skades, og at drift og renseprosesser ikke vanskeliggjøres.

Høringsinnspill sendes til

e-post kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Vann og avløp, Pb 7500, 3008 DRAMMEN.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Ole Anders Bakke.
Telefon: 954 38 555
E-post: ole.anders.bakke@drammen.kommune.no