Ny forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.12.2021 vedtatt ny gebyrforskrift for Drammen kommune, i medhold av plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkellova § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsforskriften § 2-12.

Hensikten med ny gebyrforskrift

Hensikten med gebyrforskriften er å finansiere de oppgavene kommunen er pålagt å utføre. Gebyrene skal følge prinsippet om selvkost. Dette innebærer at kommunen kan ta betalt for det tjenesten koster, men ikke mer. Kommunen skal kunne dokumentere at gebyrene er i tråd med selvkostprinsippet.

Intensjonen med å utarbeide ny gebyrforskrift har vært å revidere forskriften og å lage en forskrift som gjenspeiler kommunens ressursbruk i de enkelte sakene på en fleksibel måte. Det er lagt vekt på at forskriften skal være presis for å unngå fortolkninger og misforståelser.

Forskriften utnytter mulighetene som lovverket gir for å kreve betaling underveis i saksbehandlingsprosessen. Dette sikrer at kommunen får betalt for utført arbeid selv om søknad eller forslag trekkes.

Innsyn i ny gebyrforskrift

Gebyrforskriften, saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.2021, se sak 0173/21

Klageadgang


Kommunestyrets vedtak om ny gebyrforskrift kan ikke påklages.