Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Store Landfall Øvre 100

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 17-4 legges forslag til detaljregulering for Store Landfall Øvre 100 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i hovedutvalg for tekniske tjenester 14.04.2020.

Planområdet er på 4705 m2 innenfor Åssiden, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 116/604. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse og grønnstruktur.

Bildet viser plankartet

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse med dagligvarebutikk, parkering og leiligheter, i form av blokkbebyggelse over forretningsarealer. Eksisterende bebyggelse foreslås revet. Det er lagt opp til en bygning med 4 etasjer over terreng, med totalt 16 leiligheter. Forretningsareal med dagligvarebutikk planlegges etablert i første etasje. Uteoppholdsarealer er planlagt på lokk over parkeringskjeller.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 14.04.2020, se sak 0050/20.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til: 

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til detaljregulering for Store Landfall Øvre 100».

Frist for innspill til planforslaget er 26.06.2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.