Områdeplan og utbyggingsavtale for Nerkollen – Ryggkollen – Mile - Varsel om oppstart, forhandlinger om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av arbeidet med områdereguleringen med tilhørende konsekvensutredning for Nerkollen – Ryggkollen – Mile. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Vedtaket ble fattet i møtet i Formannskapet 2. februar 2022.

Planområdet er på ca. 2000 daa., og strekker seg fra Mile gjenvinning til skogbrua over E134 i øst. Planavgrensningen omfatter store deler av Mile, Miletjern, Nerkollen, Ryggkollen og et bånd langs E134 mot Drammen. Siste strekningen langs E134 er for å sikre eventuelle av- og påkjøringsramper til E134.

Bildet viser planavgrensningen, som strekker seg fra Orkidehøgda til  syd for Nygård
BILDE: Bildet viser foreløpig planavgrensning for områdereguleringen for Nerkollen - Ryggkollen - Mile

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for attraktive næringsarealer, herunder næringer med behov for mellomstort areal og lett tilgang til hovedveinettet, nytt kryss på E134 detaljreguleres, friluftsområdet rundt Miletjern sikres og sykkelvei etableres. Samtidig knytte ansvar for opparbeiding av infrastruktur gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler

Krav om konsekvensutredning

For å løse rekkefølgekravet som er stilt i kommuneplanen, må nytt kryss på E134 etableres. Dette for å realisere næringsarealene som ligger langs E134 i gjeldende kommuneplan. Området det gjelder er næringsarealene avsatt ved Nerkollen, Ryggkollen og ved Mile. Ut ifra et hensyn til helhetlig planlegging og behov for en overordnet avklaring av hovedstrukturen for områdets infrastruktur er det hensiktsmessig å bruke områderegulering for utvikling av området i samsvar med kommuneplanen.

Planinitiativet vurderes å utløse krav til konsekvensutredning. Det er derfor utarbeidet et planprogram for områdereguleringen. Planprogrammet sier noe om hva som skal utredes, hvilke alternativer som skal utredes og generell informasjon om planarbeidet.

Åpne kontordager

Drammen kommune inviterer til åpent møte 10. mars kl. 19.00 i gamle kommunestyresalen i Mjøndalen hvor det vil bli informasjon om planen.

Drammen kommune inviterer også til åpne kontordager på knutepunkt Mjøndalen. 16 og 17. mars fra kl. 10.00-15.00. På disse dagene vil representanter fra kommunen være tilgjengelige for å svare på spørsmål vedrørende områdereguleringen.

Innsyn i plandokumenter

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 21/33812. Det kan søkes på stikkord: Ryggkollen.

Den politiske behandlingen av forslag til planprogram med vedlegg, er også tilgjengelig på kommunens innsynsportal under politikk sak 0004/22.

Oppstartsmøtereferat og forslag til planprogram finner du her:

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og innspill til planarbeidet med: «Innspill til planarbeid for Områderegulering for Nerkollen - Ryggkollen - Mile».

Frist for innspill til varsel om oppstart (og forhandlinger om utbyggingsavtale) (og høring av planprogram) er 08.04.2022.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.