Forslag til områderegulering (med konsekvensutredning) for Berger - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Berger ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppheving av reguleringsplaner som følge av planforslaget. Vedtak ble fattet i Formannskapet 21.03.2023.

Planområdet ligger på Berger, helt sør i Drammen kommune. Planområdet omfatter hoveddelen av de bebygde områdene på Berger, deriblant Bergeråsen, Fossekleiva og Blindsand. I tillegg omfatter planavgrensningen grønnstruktur, landbruksområder samt Bergerbukta med strandsone og småbåthavn og grunne bløtbunnsområder. Planavgrensningen følger i stor grad ytterlinjene til eksisterende reguleringsplaner. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNFR), ulike formål for grønnstruktur, boligområder og friluftsområde/ferdsel i sjø.

Plankartet
BILDE: Forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å rydde opp i gamle reguleringsplaner, sikre bevaring av kulturmiljøet på Berger, gi føringer for videre detaljreguleringer av ny småbåthavn og Nedre fabrikk samt sikre kystnære friluftsområder og kyststi.

Konsekvensutredning

Det er utarbeidet konsekvensutredning av 3 mulige lokaliteter for ny småbåthavn som konkluderer med at alternativ 3 «Berger brygge» samlet sett er det minst konfliktfylte området. Planforslaget åpner for detaljregulering av småbåthavn i dette området.

Medvirkning

I tråd med vedtatt planprogram skal det arrangeres åpne kontordager i høringsperioden hvor man kan stille spørsmål til planforslaget som er lagt ut på høring. Mer informasjon om dette vil bli annonsert på kommunens nettside under fanen «Kunngjøringer og høringer».

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 21.03.2023, se sak 0023/23.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for områderegulering for Berger».

Frist for merknader til planforslaget er 20.05.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Oppheving av reguleringsplaner samtidig med høring av planforslaget

Som følge av planforslaget varsles det samtidig om oppheving av følgende reguleringsplaner, vedtak ble fattet i Formannskapet 21.03.23:

 • Bergeråsen II, vedtatt 30.09.1971
 • Endring av Bergeråsen II, vedtatt 05.09.1974
 • Del av Berger, vedtatt 18.05.1983 (med endring vedtatt 20.06.1990)
 • Endring for del av Berger, vedtatt 26.03.1984
 • Fossekleiva, vedtatt 18.10.1993
 • Bryggeåsen, vedtatt 02.07.1986 (med endring vedtatt 04.09.1986)
 • Kirkeveien, vedtatt 27.06.1988
 • Nedre del av kirkeveien, vedtatt 03.02.1997
 • Ulvika – Leinastranda, vedtatt 18.12.1995
 • Endret RP Ulvika-Leinastranda, vedtatt 19.06.2000 (med endring vedtatt 26.02.2001)
 • Berger - sydlig del av Bergerbukta, vedtatt 08.05.2006 (med endring vedtatt 09.02.2009)
 • Berger syd, vedtatt 13.05.1991 (med endring vedtatt 26.02.2001)

Mer informasjon om planene som oppheves og hvordan du kan sende en uttalelse kan leses her.

Frist for innspill og merknader er 20.05.2023.