Områderegulering for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset) - Varsel om oppstart, forhandlinger om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i møte i Formannskapet 1. desember 2020.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-2, §12-8 og §14-2 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset).

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan.

Planområdets størrelse er ca. 202 daa.

Bildet viser avgrensningen av planen
BILDE: Avgrensning av områdeplanen

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for en transformasjon av sykehusområdet til et attraktivt by- og bomiljø gjennom en utvikling basert på komplettering av kvartalsstrukturen, åpning av Kudalsbekken og tilrettelegging for en sentrumsnær boligutvikling basert på nye mobilitetsløsninger som tar hensyn til fremtidig behov for sosial infrastruktur. Områdeplanen skal fastsette et helhetlig, strategisk byplangrep som skal danne grunnlaget for en fortetting, primært på sykehusområdet, men også innenfor andre deler av planområdet.

Krav om konsekvensutredning

Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017, §6 ”Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes”: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.»

Åpne kontordager

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til åpne kontordager med representanter fra kommunen, hvor det er mulig å gi innspill til planprogrammet og få informasjon om planarbeidet.
Åpen kontordag avholdes digitalt (via teams) og på Drammen rådhus 19. og 20. januar i tidsrommet kl. 16-20 begge dager. På grunn av koronasituasjonen vil deltagelse kreve påmelding.

For å bestille tidspunkt sendes mail til Anders.Tormod.Rudlang@drammen.kommune.no
, og oppgi følgende opplysninger: Navn, adresse, telefon, epost dersom det er ønske om møte over Teams, ønsket dato og tidspunkt. Velg et foretrukket tidspunkt: Kl 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 18:10, 18:35, 19:00, 19:25, 19:45. Sett gjerne opp to alternative tidspunkter. Vi sender en bekreftelse på hvilket tidspunkt dere får.

Innsyn i plandokumenter

Forslag til planprogram og formannskapets behandling med alle vedlegg kan sees på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under 20/50344. Den politiske behandlingen av forslag til planprogram med vedlegg, er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > alt om politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 1. desember. Se saksnr. 0159/20.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst merk spørsmål og merknader til planarbeidet med: «Merknad til Områderegulering for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset)».

Frist for innspill til varsel om oppstart, oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av planprogram er 15. februar 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.
Kontaktperson ved spørsmål er Anders Rudlang v/ Arealplan Drammen kommune, tlf: 920 87 310.