Områderegulering for Holmen – kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 18.02.2020 vedtatt områderegulering med konsekvensutredning for Holmen, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i Drammenselva mellom Strømsø og Bragernes. Hovedformålet med planen er å legge til rette for samordnet nærings- og havneaktivitet og arealbruk på Holmen i tråd med kommuneplanen.

Bildet viser plankartet

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen poltikk > møter og dokumenter > kommunestyret 18.02.2020, se sak 0012/20.

Klageadgang etter plan- og bygningsoven § 1-9 og § 12-12:
Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt områderegulering for Holmen».