Områderegulering for Knive og Lolland - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 22.03.2022 vedtatt områderegulering for Knive og Lolland, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Åskollen. Hensikten med planen er å tilrettelegge for overordnet og helhetlig arealutvikling av planområdet til boligformål med tilhørende sosial og teknisk infrastruktur i tråd med rammene i gjeldende kommuneplan. Planforslaget sikrer kompenserende tiltak for tap av eksisterende landbruksareal.

Bildet viser det vedtatte plankartet, der området hovedsakelig blir regulert til boligbebyggelse og blågrønn struktur
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 22.03.2022, se sak 0019/22. Etter vedtak er det oppdaget en feil i plankartet.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt områderegulering for Knive og Lolland».