Områderegulering for Knive og Lolland – kunngjøring av offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områderegulering for Knive og Lolland ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 16. juni 2020.

Bildet viser et utsnitt av plankartet
BILDE: utsnitt av plankart

Planarbeidet utføres i samarbeid med kommunen, der grunneierne representert av Arild Lolland, Tveit Boligutvikling AS og Knut Langeteig er ansvarlig for utarbeidelse av planforslaget. Ansvarlig plankonsulent for tiltakshaver er DRMA AS.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planen er å tilrettelegge for overordnet og helhetlig arealutvikling av planområdet til boligformål med tilhørende sosial og teknisk infrastruktur i tråd med rammene i gjeldende kommuneplan. Planforslaget sikrer kompenserende tiltak for tap av eksisterende landbruksareal.

Informasjon og innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg er tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > Alt om politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 16.06.2020, se sak: 0078/20

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/2100, søk: Knive og Lolland.

Medvirkning

Drammen kommune og DRMA AS vil invitere til informasjonsmøte og åpne kontordager i ukene 35-38 og vil informere om konkrete datoer i egen melding.

Alle innspill, uttalelser og spørsmål til planarbeidet sendes til:
Drammen kommune, Arealplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/2100 Områderegulering for Knive og Lolland»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 21.09.20