Områderegulering for Konnerud sentrum - Kunngjøring av vedtak og offentlig ettersyn av utbyggingsavtaler

Kommunestyret har i møte 26.05.20 vedtatt områderegulering for Konnerud sentrum, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Formannskapet har i møte 05.05.2020 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtaler for Konnerud sentrum ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Områdereguleringen legger til rette for sterkere senterdannelse mellom Konnerud Senter, Svensedammen skole og Konnerudhallen med boliger, handel- og servicefunksjoner. Området vil ha aktive fasader i første etasje, og få nye bygg i høydene 3-7 etasjer. Det etableres et nytt nettverk av gater og byrom med et torg som danner et nytt, tydelig samlingspunkt/møtested og en ny kollektivtrasé som går gjennom området. Gang- og sykkelvei, kalt sportspromenaden, danner grensen mellom bebyggelsen og de grønne idretts- og aktivitetsområdene ned mot Svensedammen.

Bildet viser vedtatt plankart
Vedtatt plankart for områderegulering for Konnerud sentrum

Planen åpner for å bygge 600-700 boliger og ny idrettshall, uten ytterligere detaljregulering. Områdereguleringen har et langsiktig perspektiv og stiller plankrav til områdene utenfor sentrumsområdet (O-området) slik at disse kan tilpasses framtidige krav.


Forslag til utbyggingsavtaler omfatter i hovedsak opparbeidelse av samferdselsanlegg, nytt bydelstorg og folkepark med leke- og aktivitetsområder. Forslag til utbyggingsavtaler mellom Drammen kommune og følgende utbyggere legges ut til offentlig ettersyn:

  • Utbyggingsavtale med Konnerud Utvikling AS
  • Utbyggingsavtale med Konnerud Senter AS
  • Utbyggingsavtale med Pettersvollen 7 Eiendom AS

Innsyn i plandokumenter og utbyggingsavtaler

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling av plansaken kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 26.05.20, se sak 0054/20.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling av utbyggingsavtalene kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 05.05.20, se sak 0040/20.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt områderegulering for Konnerud sentrum».

Merknader til utbyggingsavtaler kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtaler med: «Merknad til utbyggingsavtale for Konnerud sentrum».

Frist for innspill til utbyggingsavtaler er 07.07.2020.