Områderegulering for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 og 23 - Varsel om offentlig ettersyn av planprogram, oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

Formannskapet har i møte 02.04.2020 vedtatt varsel om offentlig ettersyn av planprogram, oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for områdeplan Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21, og 23, i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8, 14-2, 17-4 og 12-9.

Planens formål er å legge til rette for bytransformasjon fra jernbanerelatert virksomhet til byutvikling. Området er avsatt til transformasjonsområde i gjeldende kommuneplan for tidligere Drammen kommune. Reguleringsplanen skal avklare rammer for arealbruk og planlagt bebyggelse, herunder formål, byggegrenser, høyder, atkomster og sikre hensyn som er nødvendige for god byutvikling.

Planprogrammet legger opp til medvirkning utover kravene i plan- og bygningsloven § 5-2 med åpne infomøter, workshops, temamøter og dialogmøter. Videre legger planprogrammet opp til utredning av følgende tema; byutvikling, byform og landskap, byrom og sammenhenger, lokalklima, mobilitet, handel/næring, grunnforhold, forurensning/støy, flom, stormflo og skred.

Planarbeidet utføres av ATSITE, KAP og Lund Hagem på vegne av Bane NOR Eiendom.

Bildet viser planavgrensningen
Planavgrensning

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 02.04.2020, se sak 021/20.
Saken kan også ses på kommunens innsynsportaler under saksnr. 19/23758 (tidligere Drammen kommune) og 20/2322 (nåværende innsynsportal).

Informasjon om planarbeidet finnes på Bane NOR eiendoms nettside.

Medvirkning

Det vil arrangeres et streamet informasjonsmøte 16.06.2020 klokka 1730 med Bane NOR Eiendom, Drammen kommune og arkitektene bak planforslaget. Mer informasjon om møtet legges på prosjektets nettside.

Innspill til planarbeidet

Alle innspill, uttalelser og spørsmål til planarbeidet sendes enten

Vennligst merk alle henvendelser med «PLAN-20/01219 Områderegulering for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 og 23 m.fl.»

Frist for innspill til planprogrammet er satt til 26.06.2020.

Vedlegg: Planprogrammet (pdf)