Områderegulering for Nybruveien næringspark - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 18.02.2020 vedtatt områderegulering med konsekvensutredning for Nybruveien næringspark, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i sørøstlige del av Krokstadelva, mot Drammenselva. Hovedformålet med planen er å sikre overordnede løsninger for trafikkavviklingen i området, og avklare arealbruk og utbyggingsvolum for etablering av ny bebyggelse.

Bildet viser plankartet
Plankart for vedtatt områderegulering for Nybruveien næringspark

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 18.02.2020, se sak 0011/20.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt områderegulering for Nybruveien næringspark».