Områderegulering for strekningen Gyldenløve brygge – Tjømøkrankaia (Tangenkaia) – Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det om oppstart av områderegulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for strekningen Gyldenløve brygge – Tjømøkrankaia (Tangenkaia). Samtidig legges forslag til planprogram ut til høring i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. Vedtaket ble fattet i møtet i Formannskapet 07.02.2023.

Drammen havn flytter sin havnevirksomhet fra Tangenkaia til Holmen og dermed frigjøres arealene til byutvikling. Transformasjonsområdet utgjør ca. 100 daa, og er avgrenset av Havnegata, Tollbugata og Drammenselva i kommunedel 7 (Strømsø nedenfor Vestfoldbanen). I kommuneplanens arealdel er området hovedsakelig avsatt til transformasjonsområde for byutvikling.

Kart over området mellom Strømsøbrua og Rundtom hvor en sort stiplet linje viser planavgrensningen som er foreslått. Forslaget avgrenses av Havnegata og Tollbugata i sør, elva i nord og Havnegata 59 i øst. Mot vest er gang- og sykkelløsningen langs Gyldenløve brygge inkludert og planavgrensningen stopper ved rundkjøringen i Doktor Hansteins gate.
BILDE: Planavgrensning vist i sort stiplet linje.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en gradvis utvikling og transformasjon av Tangenkaia fra et havneområde til en bydel med et mangfold av destinasjoner og nabolag. Forslaget til planprogram beskriver bakgrunnen for planarbeidet, avklarer utredningsbehov og sentrale problemstillinger, samt redegjør for planprosessen og opplegg for medvirkning.

Krav om konsekvensutredning

Områdereguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Nedenfor gis en liste med temaer som skal inngå i konsekvensutredningen:

 • Byutvikling
 • Nærings-, tjeneste- og produksjonsaktivitet
 • Byform, bebyggelsesstruktur og landskap
 • Byrom og sammenhenger
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Mobilitet
 • Parkering for bil og sykkel
 • Barn- og unges oppvekstsvilkår
 • Grunnforhold
 • Støy
 • Flom, stormflo, havnivåstigning, overvann og klimatilpasning
 • Grunnforurensning
 • Naturmangfold
 • Luftforurensning

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter til planprogrammet kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 07.02.2023 se sak 0002/23.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/30472. Det kan søkes på stikkord «Tangenkaia».
Oppstartsmøtereferat og forslag til planprogram finner du her:

Spørsmål og innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og innspill til planarbeidet med: «Innspill til planarbeidet for Områderegulering for strekningen Gyldenløve brygge – Tjømøkrankaia (Tangenkaia)».

Frist for innspill til varsel om oppstart og merknader til planprogrammet er 18.04.2023.

Alle innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet vil følge saken til politisk behandling.