Områderegulering for Travbanen - Berskaug - Varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med områderegulering for Travbanen – Berskaug.

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av travbaneområdet og Berskaug. Målet er å tilrettelegge for utvikling av Berskaug idrettsområde, et integrert bydelssenter, et område med en variert sammensetning av boliger, samt å skape grønne forbindelser til elva og Åssiden.

Tidligere varsling

Oppstart av planarbeidet ble første gang varslet 29.01.2015. Varsel om utvidelse av planområdet ble sendt 14.03.2019 og 08.05.2019. Hensikten med utvidelsen i 2019 var å medta areal for åpning av Kjøsterudbekken ned til Drammenselva og å medta areal langs Buskerudveien og Traverveien som var nødvendig for å se på kryssløsninger og løsninger for gående og syklende.

Omfang av ny utvidelse

Utvidelsen berører følgende eiendommer: Gårdsnummer 117, bruksnummer: 151, 152, 154, 156, 157, 158, 158, 159, 160, 161, 162, 357, 358, 359, 503, 505, 511, 514, 515, 519, 520, 521, 522, 527, 528, 530, 588, 590, 600, 614, 621, 655, 656, 683, 705, 706, 707, 738, 739, 740, 745, 746, 754, 756, 760, 763, 793, 796, 811, 825, 831, 838, 841, 905, 918, 919, 921, 925, 948, 979, 5003, 6014, 6015. Gårdsnummer 201, bruksnummer: 1, 2.

Bildet viser utvidelsen av planområdet, som nå tar for seg et større område av elven
BILDE: Illustrasjon som viser omfang av ny utvidelse av planområdet
Bildet viser den nye planavgrensningen som strekker seg lenger ut i elven
BILDE: Kartutsnitt som viser den nye planavgrensningen.

Hensikten med utvidelsen av planområdet

Under planarbeidet er det jobbet med bl.a. en kartlegging og vurdering av grunnforholdene innenfor planområdet og mot Drammenselva. Foreløpige vurderinger peker på behov for å utføre stabiliserende sikringstiltak for å forbedre dagens områdestabilitet. Stabiliserende sikringstiltak er planlagt hovedsakelig langs Buskerudveien, Ottilie Bies vei, Kaspara Larsens vei og videre østover. Hensikten med utvidelsen er å medta areal som kan være nødvendig for å sikre utførelsen av overnevnte stabiliserende sikringstiltak og gjennomføring av planen for øvrig.

Innsyn i plandokumenter

Dokumenter i saken er tilgjengelig i kommunens innsynsportal for Drammen kommune under sak 20/1557. Dokumenter i saken før 2020 er tilgjengelig i kommunens innsynsportal for tidligere Drammen kommune under sak 13/13602 og 19/1736. Det kan søkes på stikkord «Områderegulering for Travbanen – Berskaug».

Innspill til utvidelsen av planområdet kan sendes til:

Postadresse: Drammen kommune, Arealplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller
E-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk innspill og uttalelser til utvidelsen med «PLAN-20/1114, Områderegulering for Travbanen - Berskaug».

Frist for å komme med innspill til utvidelsen er mandag 25.05.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.