Områderegulering for Travbanen-Berskaug - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.2023 vedtatt områderegulering for Travbanen-Berskaug, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger sentralt på Åssiden. Planen omfatter arealer på og ved Travbanen og Berskaug. I tillegg inkluderer planen arealer syd for Travbanen og Buskerudveien for å sikre områdestabilitet, men disse er medtatt uten andre planrelaterte endringer. Overordnet avgrenses planområdet av Traverveien i vest, av Rosenkranz-gata i nord, av Ingeniør Rybergs gate i øst, og Langesøya i sør. Planområdet er på ca. 225 dekar.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for overordnet og helhetlig bymessig utvikling av planområdet med variert bolig-, nærings- og idrettstilbud og andre kommunale tjenestetilbud, med tilhørende teknisk infrastruktur. Det tilrettelegges for etablering av lokale handels-, service- og kulturfunksjoner som kan supplere Åssiden bydel og betjene et lokalt marked.

vedtatt plankart
BILDE: Vedtatt plankart, vertikalnivå 2 (på bakken)
Vertikalnivåer som viser regulering under og over bakken
BILDE: Vertikalnivå 3 (over bakken, og Vertikalnivå 1 (under bakken)

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling med vedtak kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.2023, se sak 0067/23.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 18.08.2023.


Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt områderegulering for Travbanen-Berskaug».