Områderegulering med konsekvensutredning for Nerkollen – Ryggkollen – Mile, Fastsettelse av planprogram

Kommunestyret har i møte 20.09.2022 vedtatt fastsettelse av planprogram med konsekvensutredning for Nerkollen – Ryggkollen - Mile, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Planområdet er på ca. 2000 daa, og strekker seg fra Mile gjenvinning til skogbrua over E134 i øst. Planavgrensningen omfatter store deler av Mile, Miletjern, Nerkollen, Ryggkollen og et bånd langs E134 mot Drammen. Siste strekningen langs E134 er for å sikre eventuelle av- og påkjøringsramper til E134.

Bildet viser kart med planavgrensningen fra Mile gjenvinning til skogbrua over E134 i øst
BILDE: Planavgrensningen for områdeplanen

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for attraktive næringsarealer, herunder næringer med behov for mellomstort areal og lett tilgang til hovedveinettet, nytt kryss på E134 detaljreguleres, friluftsområdet rundt Miletjern sikres og sykkelvei etableres. Samtidig knytte ansvar for opparbeiding av infrastruktur gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av planforslag. Det er i planprogrammet fastsatt at følgende forhold skal konsekvensutredes: næringsvirksomhet, mobilitet, friluftsliv og nærmiljø, landskap miljøfaglig forhold, jordressurser og viktige mineralressurser, kulturminner og kulturmiljøer og beredskap og ulykkesrisiko.

Krav om konsekvensutredning

Områdereguleringen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Ut ifra et hensyn til helhetlig planlegging og behov for en overordnet avklaring av hovedstrukturen for områdets infrastruktur er det hensiktsmessig å bruke områderegulering for utvikling av området i samsvar med kommuneplanen.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 20.09.2022, se sak 0099/22.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Nerkollen – Ryggkollen - Mile blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.