Områderegulering og utbyggingsavtaler for Nøsted og Glassverket - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 26.10.20 vedtatt områderegulering og utbyggingsavtaler for Nøsted og Glassverket, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger på Nøstodden, helt nord i kommunedel Nesbygda, Skoger og Åskollen. Hovedformålet med planen er å transformere Nøsted og Glassverket fra industri til et nytt flerfunksjonelt boligområde. Et sentralt element er å etablere en sammenhengende fjordpromenade tilgjengelig for allmennheten.

Bildet viser det vedtatte plankartet
BILDE: Vedtatt plankart for områderegulering for Nøsted og Glassverket

Det er inngått to utbyggingsavtaler med Nøsted AS og Svelvikveien 81-87 AS. Formålet med utbyggingsavtalene er å avklare byggherre- og finansieringsansvar til følgende tiltak, som områdereguleringen stiller rekkefølgekrav til:

  • Fjordpromenade med tilhørende friområder
  • Videreføring av gang- og sykkelforbindelse til Sota
  • Etablering av nytt fortau langs Sota

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 26.10.20, se sak 0140/20 for plansaken og 0141/20 og 0142/20 for utbyggingsavtalene.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt områderegulering for Nøsted og Glassverket».