Forslag til områderegulering for Travbanen-Berskaug - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering for Travbanen-Berskaug ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 20.04.2022.

Planområdet er på ca. 225 dekar, ligger sentralt på Åssiden, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 117/402, 117/538, m.fl. I kommuneplanen 2014-2025 er området hovedsakelig avsatt til transformasjonsområde for byutvikling.

Bildet viser et illustrasjonskart over området, der det skal etableres boliger vest i planområdet med idrett øst i området. Et bydelssenter skal etableres nord-øst. En sentralpark skal etableres mellom boligene, bydelssenteret og idrettsområdene.
BILDE: Planavgrensning, plangrep, arealfordeling og hovedforbindelser

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for overordnet og helhetlig bymessig utvikling av planområdet med variert bolig-, nærings- og idrettstilbud og andre kommunale tjenestetilbud, med tilhørende teknisk infrastruktur. Det skal legges til rette for etablering av lokale handels-, service- og kulturfunksjoner som kan supplere Åssiden bydel og betjene et lokalt marked.

Gjennomføring

I planforslaget er det innarbeidet rekkefølgekrav som sikrer at det skal foreligge vedtatt detaljregulering før ny utbygging på alle felt unntatt felt for idretts- og nærmiljøanlegg, samt feltene sør for Buskerudveien.

Nødvendige stabiliseringstiltak og tiltak mot forurensning i grunn er regulert i planen med generelle hensynssoner, og det er skissert prinsipielle løsninger som sannsynliggjør at planen er gjennomførbar. I bestemmelsene er det stilt krav til dokumentasjon og nye undersøkelser som gjør at man i påfølgende detaljreguleringsplaner kan avgrense områdene mer detaljert, og stille krav til målrettede tiltak.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 20.04.22, se sak 0042/22.

Medvirkning

Folkemøte:

Det avholdes et folkemøte der planadministrasjonen og konsulent informerer om følgende:

  • OR Travbanen-Berskaug som planprosess og innhold
  • Geoteknikk på planområdet

Folkemøtet vil avholdes 23.05.2022, kl. 18, på Kjøsterud skole.

Åpne kontordager:

Etter folkemøtet skal planadministrasjonen også avholde to åpne kontordager om saken, i perioden mens offentlig ettersyn pågår. Dette finner sted en gang i juni og avholdes på Drammens bibliotek. Åpne kontordager avholdes mellom kl. 15-20 i to påfølgende dager, slik at alle interesserte kan møte opp.

Nøyaktige datoer for åpne kontordager opplyses om senere på kommunens nettsider.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for områderegulering for Travbanen-Berskaug».

Frist for merknader til planforslaget er 01.08.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.