Detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Torggate 14-16 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.02.2023 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Torggate 14-16, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger sentralt på Bragernes. Hovedformålet med planen er å legge rette for en bymessig fortetting i Øvre Torggate 14-16 gjennom etablering av bebyggelse i 4 etasjer hvor den øverste etasjen skal trekkes tilbake fra fasadelivet mot gate. Planen legger opp til forretning/kontor i første etasje og boliger i de øvrige etasjene.

Plankart som viser at området blir regulert til kombinert bebyggelse, bolig forretning og kontor, samt tilhørende utehoppholdsareal.
BILDE: Utklipp av plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med Teaterkvartalet Invest AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar til følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav til:

  • Eksisterende fortau i Øvre Torggate vil bli berørt av utbyggers byggeprosjekt, og iht. utbyggingsavtalen skal utbygger opparbeide fortau og kjørebanen langs planområdet iht. til de krav som fremgår av reguleringsplanen og godkjent utomhusplan, samt bestemmelsene i Drammen kommunes vei- og gatenorm og graveinstruks. Alle kostnader med dette skal belastes utbygger.
  • Trerekken i Øvre Torggate skal forsøkes bevart. Dersom trerekken blir berørt av utbyggingen skal trærne håndteres og tilbakeføres av utbygger etter avtale med Kommunen.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.02.2023, se sak 0008/23 for plansaken og 0009/23 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Øvre Torggate 14-16».