Onsdag 02.02 streames politisk verksted

På onsdag 02.02.22 klokken 11-13, skal politikerne ha ressursgruppemøte der de skal diskutere senterstruktur og boligarealinnspill.

For å ivareta målene i samfunnsdelen er det nødvendig å fastsette en senterstruktur for kommunen. Senterstrukturen definerer «senterhierarkiet» i kommunen basert på stedenes størrelse, kollektivtilknytning og funksjoner og innebærer både å definere bysentrum, større sentre og nærsentre.

Kommunen har en betydelig boligarealreserve med plass til rundt 5 ganger så mange boliger som det antas at det er behov for i den kommende planperioden. Mange av boligområdene fra de gjeldende kommuneplaner ligger utenfor sentrumsområder og krever etablering av krevende og kostbar teknisk og sosial infrastruktur. Det er kommet inn 66 innspill til nye boligområder til varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel.

Med bakgrunn i en fastsatt senterstruktur og i lys av den betydelige boligarealreserven må det gjøres en siling av innspillene til nye boligområder som skal tas med videre og konsekvensutredes ytterligere til kommuneplanens arealdel.

Streamingen vil bli tilgjengelig her.