Parkeringsstrategi på høring

Formannskapet vedtok 29. november å sende forslag til parkeringsstrategi med parkeringsnorm sendes på høring og offentlig ettersyn.

Parkeringsstrategi med parkeringsnorm består av to deler:

  • parkeringsstrategien
  • parkeringsnormen

Parkeringsstrategien

Parkeringsstrategien beskriver hvordan Drammen kommune ønsker å bruke parkering til å videreutvikle kommunen.

Dette innebærer blant annet overordnede mål for parkering, tidsbegrensning for parkering, prinsipper for parkeringsavgifter, parkering for elbiler og hydrogenbiler, tilrettelegging for bildeling, parkering for sykler, parkering for mikromobilitet, samt boligsone- og beboerparkering.

Parkeringsnormen

Parkeringsnormen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved nybygging og omregulering.

I dette inngår blant annet en inndeling av kommunen i tre ulike soner med ulike parkeringskrav, krav til antall parkeringsplasser både for bil og sykkel ut fra type arealbruk og sone, krav til antall parkeringsplasser for forflytningshemmede, frikjøpsordning fra parkeringskrav, samt krav til lokalisering, utforming og kvalitet for parkeringsplassene både for sykkel og bil.

Høringsdokumenter

Som vedlegg til parkeringsstrategi med parkeringsnorm følger:

Det faglige grunnlaget inneholder mer informasjon og nærmere omtale av vurderingene som ligger til grunn for forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm.

Åpent møte

Alle interesserte er velkommen på åpent møte om parkeringsstrategi med parkeringsnorm på Marienlyst skole tirsdag 24. januar kl. 18:00. Her vil forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsnorm bli presentert, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Send inn uttalelse

Alle som ønsker det kan komme med uttalelse til parkeringsstrategi med parkeringsnorm.

  • Høringsfristen er 1. mars 2023

Uttalelser sendes til:

Høringsuttalelser merkes tydelig med «Uttalelse til parkeringsstrategi med parkeringsnorm – sak 22/32330».

Hva skjer videre?

Etter høringen/det offentlige ettersynet vil alle innkomne merknader bli gjennomgått og besvart, og dette kan føre til endringer i parkeringsstrategi og parkeringsnorm. Revidert forslag til
parkeringsstrategi med parkeringsnorm vil bli lagt fram for endelig politisk vedtak. Det anslås at dette kan skje sommeren 2023.