Reguleringsplan for Drammen slip og verksted - Fastsettelse av planprogram

Kommunestyret har i møte 23.03.2021 vedtatt fastsettelse av planprogram for Drammen slip og verksted, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Slippen ligger på Tangen i kommunedel 7, på sørsiden av Drammensfjorden, ca. 2.5 km sydøst for Drammen sentrum. Planområdet ligger langs Havnegata og det er i dag til dels aktivitet på industriområdet. Det er tenkt en trinnvis utbygging som blant annet hensyntar eksisterende drift i området. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til industri/næring og kombinert formål. Planområdet ligger mellom transformasjonsområdene Tangen (D) og Nøsted (E) i gjeldende kommuneplanens arealdel. Hovedgrunnen til at dette området ikke ble pekt på som et transformasjonsområde, men ble avsatt til næring da kommuneplanen ble vedtatt i 2015, var fordi det var i tråd med grunneieres ønsker den gangen. Nå ønsker man en lignende, gradvis transformasjon som f.eks. på Glassverket.

Plankonsulent Halvorsen & Reine AS har på vegne av forslagsstiller Slippen Eiendom AS utarbeidet forslag til planprogram og masterplan for Drammen slip & verksted.

Bildet viser planavgrensningen, som strekker seg fra nord for Havnegata, litt vest for Tangen kirke, til Skomakergata i øst.
BILDE: planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av området fra industri og næring til et bynært boligområde. Et viktig mål med planarbeidet er å skape et attraktivt boområde, med trygge og bilfrie byrom. Et viktig premiss for planen er offentlig tilgang til sjøen. Planen har også som mål å fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikk.

Det er valgt en prosess hvor det utarbeides en masterplan som fremmes som en del av et planprogram, før det utarbeides detaljreguleringsplaner for de ulike utbyggingsetappene. Dette gir kommunen anledning til å kunne se området som en helhet og sette rammer for den videre detaljeringen av området – dette være seg overordna bygningsstruktur, trafikale forhold, utearealer, havnepromenade m.m.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av planforslag. Planprogrammet legger opp til at følgende tema skal konsekvensutredes:

  • Byutvikling; herunder hvordan området gradvis kan utvikles og hvilke konsekvenser det kan ha for nærområdet og omkringliggende områder.
  • Byrom og landskap; nær- og fjernvirkninger, grønnstruktur, offentlig rom og sammenhenger mellom disse.
  • Boform og bokvalitet; Variert boligtilbud med variasjon av størrelser og typologi innenfor planområdet.
  • Trafikk og parkering; i hovedsak parkeringsløsninger, avkjørsel, kjøremønster og mobilitet for gående og syklende.
  • Støy og forurensing; trafikkstøy fra Svelvikveien og andre mulige støykilder. Luft- og grunnforurensing.
  • Flodbølge, havnivåstigning og stormflo: Hvorvidt området er utsatt og eventuelle avbøtende tiltak.
  • Grunnforhold; hvorvidt området er egnet til bygging og eventuelle avbøtende tiltak.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 23.03.21, se sak 0032/21.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til reguleringsplan for Drammen slip og verksted blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.