Rehabilitering av dam Vasshella - Invitasjon til informasjonsmøte

Drammen kommune planlegger å rehabilitere dam Vasshella da dammen ikke tilfredsstiller damsikkerhetsforskriftens krav til stabilitet og flomavledningskapasitet. For interessenter avholdes det et informasjonsmøte tirsdag 6. desember.

Dam Vasshella ble bygget i perioden 1912-1913. Det er en murdam utført i tilhogde granittblokker med en frontal betongplate på vannsiden som er støpt en tid etter dammen ble bygget. Dammen har en total lenge på 141 m og en maksimal høyde på 7 m. Vasshella var tidligere inntaksmagasin til drikkevannsforsyningen i Drammen.

Vasshella er et populært rekreasjonsområde og badeplass. Dammen vurderes som kulturminne og det legges derfor vekt på å beholde det estetiske uttrykket av dammen i størst mulig grad. Det vil etter rehabilitering også åpnes for ferdsel over damkronen og det vil tilrettelegges for bading ved deler av dammen.

Drammen kommune Investeringsprosjekter er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeidene. Detaljprosjektering pågår nå og anleggsarbeidet ventes igangsatt etter snøsmeltingen vår/sommer 2023.

Informasjonsmøte

For interessenter avholdes det et informasjonsmøte tirsdag 6. desember kl. 18:00 i lokalene til Solbergelvens jeger- og fiskerforening, Spinnerisletta 38, 3057 Solbergelva. I møtet vil det redegjøres for planer for rehabilitering og anleggsgjennomføring.

For eventuelle spørsmål kan følgende kontaktes: Prosjektleder Erik Udnæs, e-post: erik.udnaes@drammen.kommune.no