Søknad fra Glitre Energi Nett AS til NVE om å rive og erstatte dagens transformatorstasjon på Sundland i Drammen kommune i Viken

Glitre Energi Nett har søkt NVE om å rive dagens Sundland transformatorstasjon og erstatte den med en ny stasjon med høyere kapasitet. Transformatorstasjonen vil ligge på samme sted som i dag. Den nye bygningen vil bli marginalt større enn dagens bygning, og bygget blir noe lavere. Dagens anlegg er gammelt, og bygningen er i dårlig stand. Dagens stasjonsbygning har høy verneverdi som kulturminne.

Høringsfrist er 13. desember. Høringssvar sendes NVE. Se søknaden og hvordan man avgir høringsuttalelse her: Konsesjonssak - NVE