Frivillige lag og organisasjoner kan søke om strømstøtte

Frivillige lag og organisasjoner kan igjen søke om strømstøtte. Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.

Lotteri- og stiftelsestilsynet lyser ut midler til strømstøtte.

Det kan nå søkes om støtte for 3. og 4. kvartal 2023.

Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Fra september – desember 2023 får tilskuddsmottakere dekket 90 prosent av strømprisen per time som overstiger 70 øre per kWt. For kommende søknadsrunde (1. kvartal 2024) vil terskelverdien øke til 73 øre per kWt.  

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader fra frivillige lag og organisasjoner.