Endring av reguleringsplan for Svelvik næringspark

Endring av reguleringsplan for Svelvik næringspark ble vedtatt administrativt 6. desember 2019.

I henhold til § 12-14 annet ledd i plan- og bygningsloven, kunngjøres det at endring av reguleringsplan for Svelvik næringspark ble vedtatt administrativt 06.12.2019.

Endringen består av å fjerne krav i bestemmelsene til at minimums bruksareal = 50 % av maksimalt BRA, og endring av rekkefølgekrav til at disse utløses for utbygging utover et visst nivå for hvert felt. Det gjøres ingen endringer i plankartet, annet enn å legge inn tekst som falt ut av plankartet ved forrige endring av planen.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Endrede plandokumenter, samt vedtaket, kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter

Eventuell klage må sendes innen 13. januar til:

Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

eller e-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Merk sendingen med «Klage til endring av reguleringsplan for Svelvik næringspark».