I henhold til § 12-14 annet ledd i plan- og bygningsloven, kunngjøres det at endring av reguleringsplan for Svelvik næringspark ble vedtatt administrativt 06.12.2019.

Endringen består av å fjerne krav i bestemmelsene til at minimums bruksareal = 50 % av maksimalt BRA, og endring av rekkefølgekrav til at disse utløses for utbygging utover et visst nivå for hvert felt. Det gjøres ingen endringer i plankartet, annet enn å legge inn tekst som falt ut av plankartet ved forrige endring av planen.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. 

Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jf. forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning i henhold til § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

Endrede plandokumenter, samt vedtaket, kan ses i saksdokumentene nedenfor.

Saksdokumenter

1. Plankart endring av Svelvik næringspark, datert 06.12.19 (pdf)

2. Planbestemmelser endring av Svelvik næringspark, datert 06.12.19 (pdf)

3. Kunngjøringsbrev med administrativt vedtak (pdf)

Eventuell klage må sendes innen 13. januar til:

Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

eller e-post:

Merk sendingen med «Klage til endring av reguleringsplan for Svelvik næringspark».