Høring av temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet vedtok den 15. mars å sende temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023–2030 med kunnskapsgrunnlag ut på høring.

Høringsdokumentene

Last ned dokumentene fra innsynsløsningen:

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023–2030 skal legge grunnlaget for Drammen kommunes videre utvikling av anlegg/arenaer, aktivitetstilbud, tilskudd og kommunens arbeid med harmonisering av tilskuddsordninger og tjenester rettet mot idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Kunnskapsgrunnlaget peker på utfordringer og utviklingstrekk ved folkehelse, bærekraft og fysisk aktivitet i befolkningen, og viser status og behov for aktivitet, anlegg og infrastruktur for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Drammen.

Alle som ønsker det, kan si sin mening om planen. Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen eller kunnskapsgrunnlaget, noe som er uklart eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante.

Høringsinnspillene vil danne grunnlag for bearbeiding av planforslaget mot sluttbehandling i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet og kommunestyre, og høringsinnspillene vil i sin helhet følge med planen til sluttbehandling.

Frist

Høringsfristen er 30. april 2023.

Se kommunens nettsider for relevante dokumenter og informasjon om prosessen.

Send

Høringsinnspill merkes med «saksnummer 22/16203» og sendes Drammen kommune på e-post eller som brev: