Tilleggsavtale til utbyggingsavtale Åsen hovedadkomst - kunngjøring av offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag tilleggsavtale til utbyggingsavtale Åsen hovedadkomst ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtak om kunngjøring av offentlig ettersyn av tillegsavtale til utbyggingsavtale Åsen hovedadkomst ble fattet i Formannskapet 21.09.2021.

Opprinnelig utbyggingsavtale er reforhandlet på bakgrunn av et kostnadsoverslag som viste at veianlegget kommunen skal være byggherre for, ville bli dyrere enn forutsatt. Kommunen skal være byggherre for både vei og VA, samt bekoste VA-anlegget, mens kostnadene for vegtiltaket skal belastes utbyggerne. Tilleggsavtalen medfører at det ikke lenger er avtalt et øvre tak på anleggsbidraget fra utbyggerne.

Informasjon

Saksdokumentene med alle vedlegg og Formannskapets behandling kan sees på kommunens nettsider under Møter og dokumenter > Formannskapet 21.09.2021, se sak 0127/21.

Merknader til tilleggsavtalen til utbyggingsavtalen kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 25.10.2021.