Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Frivillige organisasjoner, offentlige instanser og private aktører kan søke om tilskudd.

Ordningen erstatter de tidligere ordningene:

 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge
 • Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 • Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Frister

Søknadsfrist for 2023:

 • Frivillige organisasjoner: 18. november 2022
 • Kommunale søknader: 13. november 2022

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Søk i søknadsportalen

Midlene

Tilgjengelige nasjonale midler 2023 er 225 millioner kroner.

I forslag til statsbudsjett 2023 er det i alt bevilget 664,43 mill. kroner.  Av disse er 439 mill. kroner satt av til flerårige tilskudd tildelt i 2022.

Dette betyr at mange tilskuddsmottakere allerede har fått vedtak om tilskudd i 2023 og har pågående prosjekter.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler, og 2,5 mill. kroner til organisasjonen BUA.

Forbehold

Bufdir tar forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2023.

Det er viktig at dere leser informasjonen i nedtrekksmenyen på Bufdirs side om tilskuddet nøye, og setter dere inn i både forskrift og veileder til forskrift (se «Regelverk og dokumenter».)

Vi anbefaler spesielt at dere leser kapittel 4 og 5 i veileder. I kapittel 4 i veilederen er det informasjon om de ulike aktivitetstypene dere kan søke om tilskudd til, og i kapittel 5 er det informasjon om de ulike søknadsskjemaene.

Om ordningen

Dette er det viktig å få med seg for tildelingen 2023:

 • Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.
 • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.
 • Laveste søknadsbeløp er kr 50 000 per aktivitetstype per tilskuddsår. For enkelte aktivitetstyper kan det være et høyere minstebeløp og/eller en øvre grense for hvor mye tilskudd dere kan søke om.
 • Kommuner, slik som Drammen kommune, skal bare sende inn én søknad om tilskudd, der det kan legges til flere aktivitetstyper. I Drammen er det Ny Start ved rådgiver Marie Josée Boily som skal ha ansvaret for å sende inn søknaden på vegne av hele kommunen.
 • Frivillige organisasjoner og private aktører skal sende inn én søknad per aktivitetstype som man søker om tilskudd til.
 • Dere søker om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. For eksempel er kultur-, fritids- og ferieaktivitet én aktivitetstype, mens utstyrssentral er en annen aktivitetstype. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen.

Hver aktivitetstype er lik et prosjekt. Det vil si at hvis en frivillig organisasjon for eksempel ønsker å søke om tilskudd til en utstyrssentral, og samtidig tilbyr ungdom deltids- eller sommerjobb på utstyrssentralen, så må dere søke om støtte til to prosjekter: Én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.3 Utstyrssentral, og én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.2 Jobbtilbud og veiledning.

Samme praksis vil gjelde for kommunene: det skal sendes inn kun én hovedsøknad der det kan legges til flere aktivitetstyper. Det skal søkes om, og beskrive aktivitetstypene hver for seg. Det er kun kontaktpersonen for hele kommunen som kan sende inn en søknad for kommunale aktører.

Bufdir understreker dette fordi hver aktivitetstype har tilhørende kriterier som skal være oppfylt for å sikre best mulig måloppnåelse. Å benytte tilskudd til å etablere jobbtilbud der man skal lønne barn og unge/deltakere vil kreve at kriteriene knyttet til aktivitetstypen § 4-2 Jobbtilbud og veiledning er oppfylt. Det er derfor begrenset hvilke aktivitetstyper og tilhørende søknadsskjemaer som gir anledning til å føre opp lønn i posten «lønn til deltakere». I all hovedsak er det i aktivitetstypen § 4-2 Jobbtilbud og veiledning at dette er mulig.

For enkelte aktivitetstyper er det spesielle krav eller unntak fra bestemmelsene i forskriften/regelverket knyttet til blant annet hvem som kan søke om tilskudd, unntak fra krav om å knytte søknaden til en deltakende kommune og unntak fra krav om egenfinansiering. Det er informasjon om disse unntakene i forskriften og i kapittel 3 i veileder til forskriften.

Midlene tildeles etter disse kriteriene

Bufdir skal ved den overordnete fordelingen av midler:

 1. ta hensyn til antall barn og unge i kommunene,
 2. bruke indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene,
 3. sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning,
 4. sørge for at midlene fordeles mellom de ulike aktivitetstypene og
 5. sørge for at midlene fordeles mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

Dette innebærer blant annet at direktoratet setter av et beløp til hver kommune/bydel som et utgangspunkt for fordeling av midler, basert på hvor mye midler det er tilgjengelig og hvor mange barn og unge som bor i den enkelte kommune. Vi tar videre hensyn til omfang av utenforskap blant barn og unge ut ifra relevante indikatorer.

Videre skal Bufdir i behandlingen av de enkelte søknadene:

 1. vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse
 2. vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse og
 3. legge vekt på kommunens rangering

Dette innebærer blant annet at vi i tillegg til å vurdere kvalitet og måloppnåelse, i stor grad vektlegger kommunens rangering av søknaden når vi saksbehandler søknader som er sendt inn i den enkelte kommune.

Prioriteringer for 2023

Tilskudd til inkludering av barn og unge er en treårig tilskuddsordning. Det betyr at man kan søke om, og få innvilget tilskudd for en periode på inntil tre år av gangen. Store deler av bevilgningen ble delt ut til treårige prosjekter i 2022. Med andre ord mottar flertallet av de som søkte om tilskudd i 2022 allerede tilskudd gjennom ordningen også i 2023 (og 2024).

Likevel lyser Bufdir ut ordningen hvert år. Dette gjør de blant annet for å sikre at også nye søkere har tilgang til tilskuddsmidlene. For å tilrettelegge for en praksis med treårige søknadsløp, samtidig som det gis adgang til å sende inn søknader hvert år, er det fastsatt noen mulige prioriteringer i forskriften for tilskuddsordningen:

Aktører som allerede mottar flerårig tilskudd gjennom ordningen, og søknader om tilskudd til prosjekter eller tilskuddsmottakere som har egne tilskuddsordninger eller finansiering over statsbudsjettet, kan prioriteres lavere. Bufdir kan også ved oversøkning prioritere søknader om etablering av nye prosjekter.

Særskilt for tilskuddsåret 2023

Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt skal 17,5 mill. kroner av bevilgningen gå til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler. Dette innebærer at Bufdir i vurderingen av årets søknader vil prioritere søknader om tilskudd til utstyrssentraler høyere enn normalt.

Regelverk og dokumenter

Bufdir gjør oppmerksom på at det er gjort noen endringer i forskrift for tilskuddsåret 2023 og disse trer i kraft 01.01.2023. Oversikt over endringer for 2023 finner du i forskriften det er lenket til over ved å trykke på " Endres ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1657 (helt øverst i forskriften).

Offentlige og private aktører som søker om midler, må forplikte seg til å stille med egenfinansiering lik 20 % av tilskuddsbeløpet per år. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å stille med egenfinansiering lik 5 % av tilskuddsbeløpet per år. For søknader om støtte til aktivitetstypen §4-7 Los/ungdomslos er kravet at søker bidrar med en egenfinansiering tilsvarende beløpet dere mottar i tilskudd til denne aktivitetstypen.

Fordi det er ulike krav til egenfinansiering for 4.7 Los/ungdomslos og de øvrige aktivitetstypene, kan det være litt komplisert å beregne egenfinansieringen korrekt. Dere kan bruke kalkulator for beregning av egenfinansiering når dere søker om tilskudd til denne aktivitetstypen.

Mål og målgruppe for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 
 • Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen, må kommunen ha meldt seg på ordningen. Fristen for dette var den 14. oktober 2022 og Drammen kommune er meldt inn i ordningen. En kommune som har meldt seg på ordningen, refereres i forskriften til som en «deltakende kommune».

Det er noen unntak fra kravet om å knytte søknaden til en deltakende kommune og det gjelder aktivitetstypene 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering målgruppen og 4.12 Søknader fra sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • 4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • 4.2 Jobbtilbud og veiledning
 • 4.3 Utstyrssentral
 • 4.4 Lokal fritidskasse
 • 4.5 Kultur- og aktivitetskort
 • 4.6 Aktivitetsguide
 • 4.7 Los/ungdomslos
 • 4.8 Åpen møteplass
 • 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
 • 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • 4.11 Annen lokal aktivitet
 • 4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Hvordan søke?

Søk om tilskudd i søknadsportalen til Bufdir. Lenke til denne finner du lenger oppe på denne sida.

Bufdir har utarbeidet en veileder til forskrift, se regelverk og dokumenter, og vi anbefaler at alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene.

Om søknadsskjema

I søknadsportalen finner dere seks søknadsskjemaer. I denne PDF ‘en er det tabell og forklaring om hvilke søkere og hvilke aktivitetstyper de ulike skjemaene gjelder for.

Det er mulig å invitere medskribenter til å samarbeide om en påbegynt søknad. Dette gjør dere ved å klikke på fanen "Samarbeid" i utkastet, og legge inn e-postadressen til samarbeidspartnerne. Vedkommende må være registrert i søknadsportalen med den e-postadressen. Bare den personen som oppretter søknadsskjemaet kan sende det inn. Dette er spesielt viktig for kommunale søknader.

Alle som ønsker å søke om tilskuddsmidler for 2023 bes melde inn sin interesse til kontaktperson du finner nederst på denne sida.

I alle søknadsskjemaene er det mulig å legge inn flere delprosjekter under hver aktivitetstype. Med flere delprosjekter mener vi to eller flere prosjekter under samme aktivitetstype, eksempelvis et fritidstilbud og et ferietilbud eller to utstyrssentraler. Bruk fritekstfeltene til å inkludere informasjonen som ikke passer inn i feltene der dere må oppgi én verdi.

Slik skriver du en god søknad

Vi anbefaler at dere leser både forskrift og veileder til forskrift nøye. I kapittel 5 i veileder er det informasjon om spørsmålene i de ulike søknadsskjemaene.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det det blir spurt om og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet.

Etter at du har sendt inn søknad

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen.  Forventet saksbehandlingstid vil bli publisert i løpet av januar 2023.

Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjonen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden.

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klage

Det følger med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

 • Dersom dere er usikre på noen formuleringer i vedtaksbrevet eller ønsker å snakke med en saksbehandler i forkant av en eventuell klage, kan dere kontakte oss på e-post eller telefon.
 • Dersom dere vil ha informasjon om kommunens rangering av søknader, må dere ta kontakt med kommunen som har foretatt rangeringen.

Rapportering

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Dere får tilsendt regnskaps- og rapporteringsoppgave i god tid før rapporteringsfristen.

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år (1. februar) og sluttrapport etter siste år (1. mars). Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Fremdriftsrapport

 • Frist er 1. februar.

Framdriftsrapport er en forenklet rapportering der dere blant annet skal redegjøre for fremdriften i prosjektet, eventuelle avvik og antall nådd i målgruppen. Dere skal også legge inn regnskapstall for tilskuddsåret.

Det stilles ikke krav om revisjon før i sluttrapporten, og da skal det foreligge rapport eller uttalelse fra revisor for hele tilskuddsperioden.

Dere kan lese mer om rapportering i kapittel 6 i veileder til forskrift.

Sluttrapport

 • Frist er 1. mars

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode.

Sluttrapporten og prosjektregnskapet skal vise om dere har brukt midlene i tråd med søknaden, gjeldende forskrift, samt vilkårene og eventuelle merknader fra direktoratet i tilskuddsbrevet. Dere skal blant annet gi en beskrivelse av aktiviteten dere har gjennomført, eventuelle avvik, hvor mange som har benyttet seg av prosjektet, utfordringer og suksesskriterier.

Dere kan lese mer om rapportering i kapittel 6 i veileder til forskrift.

Revisjon

Sluttregnskapet for hele tilskuddsperioden skal være revidert der det er krav om dette og dere skal legge ved en uttalelse om regnskapet. Har dere fått tilskudd i ett år skal uttalelsen gjelde for dette året, mens har dere fått tilskudd for to eller tre år, skal uttalelsen gjelde for alle årene samlet. Når det er krav til revisor, skal denne følge standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) Revisjonsstandard ISRS 4400 (pdf) i revisjonen av regnskapet. Bufdir har utarbeidet veiledning og krav til hva revisor skal kontrollere og uttale seg om. Disse er tilgjengelig her. Alle tilskuddsmottakere skal på forespørsel kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det kommer tydelig frem hvordan midlene er benyttet.

For kommunale prosjekter skal regnskap kontrolleres av kommunerevisjonen dersom det samlede tilskuddsbeløpet for tilskuddsperioden overstiger 300 000 kroner.

For private aktører (AS, SA, DA, ANS og liknende) skal regnskap kontrolleres av statsautorisert revisor når tilskuddssummen er på 200 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden. Ved lavere tilskuddsbeløp skal prosjektregnskapet signeres av virksomhetens regnskapsfører.

Når frivillige organisasjoner står ansvarlig for prosjektene, skal prosjektregnskap kontrolleres av statsautorisert revisor når tilskuddssummen er på 200 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden. Hvis tilskuddsbeløpet er lavere, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert revisor. Den som kontrollerer regnskapet skal ikke ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet. Vi anbefaler at en regnskapskyndig person gjennomfører kontrollen, i henhold til veilederen som vi har laget til hjelp for kontroll uten krav til statsautorisert revisor: forenklet kontroll (pdf).

Dere finner mer informasjon om krav til rapportering i tilskuddsbrev og i kapittel 6 i veileder til forskrift.

Regelverk og andre dokumenter

Dere skal forholde dere til Forskriften som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget.

Endringer i prosjektet

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

Hvis dere trenger lengre tid til å gjennomføre prosjektet

Hovedregelen er at tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsperioden. Dersom dere har ubenyttede midler igjen i det siste tilskuddsåret, kan dere søke om å få utvidet prosjektperioden og utsatt rapporteringsfrist for det siste tilskuddsåret. Dette gjør dere ved å søke om utsettelse gjennom søknadsportalen innen en måned før utgangen av siste tilskuddsår.

Hvis dere ønsker å omdisponere midler

For alle tilskuddsmottakere

Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden. Det kan imidlertid søkes om omdisponering av midlene. Midlene kan ikke omdisponeres til formål som ikke er beskrevet i søknaden, eller aktivitetstyper som det ikke er innvilget midler til. Bufdir beslutter hvorvidt omdisponeringen godkjennes eller ikke. Søknad om omdisponering og utsettelse sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal av den som er søknadsansvarlig for prosjektet. Ved mindre avvik fra søknaden, som forskyvning av midler mellom ulike budsjettposter, er det ikke krav om søknad om omdisponering til Bufdir. Omdisponering er aktuelt når vesentlige deler av søknaden dere har fått tilskuddsmidler til ikke kan gjennomføres, eller dere vurderer at andre tiltak enn de dere har beskrevet skal gjennomføres.

For kommuner

Et av hovedmålene med ny tilskuddsordning til inkludering av barn og unge var at kommunene skulle få større mulighet til å se sine satsninger mer i sammenheng og stå friere til å disponere midler til formålet. Når tilskuddsmottaker er en kommune, kan deler av stypemidler derfor overføres fra én aktivitet til en annen innenfor den samme søknaden, med mindre annet er spesifisert i vedtaket fra Bufdir.

Eksempel: Dere har fått innvilget kr. 200 000 til aktivitetstypen 4.3 Utstyrssentral og kr. 300 000 til aktivitetstypen 4.2 Jobbtilbud og veiledning. Kommunen kan overføre deler av midler fra utstyrssentralen til jobbtilbud uten å kontakte Bufdir.

Dersom utstyrssentralen ikke kan gjennomføres og dere ønsker å overføre alle midlene til jobbtilbudet, må dere imidlertid søke Bufdir om omdisponering av midler. Dere kan ikke overføre midler til aktivitetstyper som dere ikke har fått innvilget midler til.

Tidligere tilskuddsordninger

Se regelverk, dokumenter og rapportering for:

 • Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser
 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
 • Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Kontakt

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med kommunens kontaktperson:

Marie Josée Boily

Facebook for frivillige organisasjoner: Ferie- og aktivitetstilbud for barn og unge i Drammen kommune | Facebook

Workplace for kommunen: Ferie- og aktivitetstilbud - gratis, lav kostnad eller med friplassordning | Gruppe | Workplace

Mer om ordningen

Les mer om ordningen på Barne- ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) nettsider