Drammen kommune trenger flere utleieboliger

Drammen kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

I tilvisingsavtalen får kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. I prosjekt med fire boliger eller færre, har kommunen tilvisingsrett til alle boligene.

Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se:

Tildelingsavtaler kan også vurderes. I prosjekter med tildelingsrett har kommunen eksklusiv rett i 30 år til å tildele alle boligene som har blitt finansiert med tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.

Boligene

Drammen kommune har nå behov for inntil 100 utleieboliger med tilvisingsavtale.

Kommunen vil benytte sin tilvisingsandel til personer som av ulike årsaker er vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak er alle type boliger av interesse, også prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha en kvalitet/ standard som tilsvarer nye eierboliger.

Drammen kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon. Kommunen har behov for flere boliger nå slik at nybygg i tidlig prosjekteringsfase ikke vil bli vurdert.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån til utleieboliger i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved lån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se:

Dokumentasjon

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • ferdigstillelsestidspunkt
  • boligenes beliggenhet.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Innhold

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Frister

For 2022 gjelder følgende tilbudsfrister:

  • 1.mai
  • 1. juli
  • 1. oktober

Kontakt

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med:

Drammen kommune, Virksomhet Ny Start, Boligtjenesten v/ virksomhetsleder Hugo Limkjær, mobil. 994 93 831, e-post: hugo.limkjaer@drammen.kommune.no