Utbyggingsavtale for Arbeidergata/Klopptjernsgata/Stasjonsgata (Signalgården) - kunngjøring av offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Arbeidergata/Klopptjernsgata/Stasjonsgata (Signalgården) ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtak om kunngjøring av offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Arbeidergata/Klopptjernsgata/Stasjonsgata (Signalgården) ble fattet i Formannskapet 21.09.2021.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal opparbeide andel av Mjøndalen torg, etablere fortau mot Arbeidergata og Stasjonsgata, etablere flomvei langs Stasjonsgata og etablere ny vann- og spillvannsledning i området. Dette er arealer som delvis vil bli gravd opp i forbindelse med utbyggingen av området. Kommunen gir et bidrag til opparbeidelse av torg og etablering av flomvei. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer.

Informasjon

Saksdokumentene med alle vedlegg og Formannskapets behandling kan sees på kommunens nettsider under Møter og dokumenter > Formannskapet 21.09.2021, se sak 0125/21.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 25.10.2021.