Utbyggingsavtale for Eknes elvepark - kunngjøring av offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Eknes elvepark ut til høring og offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Eknes elvepark ble vedtatt av kommunestyret 04.05.21. Vedtak om kunngjøring av offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Eknes elvepark ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 24.08.2021.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og opparbeide nytt fortau, gangfelt og gjenoppbygge veien. Dette er arealer som delvis vil bli gravd opp i forbindelse med utbyggingen av området. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Informasjon

Saksdokumentene med alle vedlegg og Hovedutvalget for tekniske tjenesters behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 24.08.2021, se sak 0173/21

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal, se sak 0060/21.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 15.10.2021.