Utbyggingsavtale for Engene 51, 53 og 57 - kunngjøring av offentlig ettersyn

Hovedutvalget for tekniske tjenester har i møte 16.02.2021 vedtatt å legge følgende forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4:

  • Utbyggingsavtale for Engene 51, 53 og 57, sak 17/21 

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalene kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 22.03.2021.