Utbyggingsavtale for Hagatjernveien 142-146 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges utbyggingsavtalen ut på offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen går ut på at utbygger skal opparbeide fortau i Hagatjernveien langs planområdet.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Hovedutvalgets behandling kan sees på kommunens nettsider under Møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 19.10.2021, se sak 0222/21.

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til utbyggingsavtale Hagatjernveien 142-146».

Frist for merknader er 28.11.2021.