Utbyggingsavtale for Konnerud områderegulering – Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 vedtok Formannskapet i møtet 02.02.2022 å legge i utbyggingsavtale mellom Drammen Kommune og Bjaro AS ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med utbyggingsavtalen er å regulere finansiering og oppføring av deler av ny infrastruktur innenfor Konnerud sentrum. Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal bidra til finansiering av ny infrastruktur innenfor områderegulering Konnerud sentrum. Videre skal Utbygger erverve et mindre areal fra kommunen i forbindelse med sitt boligprosjekt.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og Formannskapets behandling kan sees på kommunens nettsider under Møter og dokumenter > Formannskapet 02.02.2022, se sak 0008/22.

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 01.04.2022.

Vennligst merk spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Konnerud områderegulering».