Utbyggingsavtale for Stomperud - offentlig ettersyn

Hovedutvalget for tekniske tjenester har i møte 06.04.2021 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester > Se sak 65/21 Utbyggingsavtale for Stomperud - 1. gangs behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen

Vennligst merk spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Stomperud».

Frist for innspill og merknader er 10.05.2021.