Utbyggingsavtale for Store Landfall øvre 100 - offentlig ettersyn

Hovedutvalget for tekniske tjenester har i møte 09.03.2021 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Utbyggingsavtalen og saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Tekniske tjenester > Store Landfall øvre 100, sak 37/21.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller

Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen

Vennligst merk spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Store Landfall øvre 100».

Frist for innspill og merknader er 07.05.2021.