Kommunal kompensasjonsordning for Drammens næringsliv

Kunngjøring av kommunal kompensasjonsordning på 10,147 millioner kroner til Drammens næringsliv, 3. tildelingsrunde.

Hensikt og bakgrunn

Det vises til vedtak i formannskapet i Drammen kommune tirsdag 27. april 2021.

Hovedhensikten med ordningen er å tildele virksomheter som direkte eller indirekte er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, her under bedrifter som faller utenfor andre, tilrettelagte kompensasjonsordninger.

Drammen kommune har mottatt 10,147 millioner kroner fra Staten til fordeling til lokalt næringsliv.

Alle virksomheter med selskapsform AS, ANS, DA og Enkeltpersonforetak vil i tillegg til kunngjøring her, få tilsendt informasjon om søknadsprosessen via Altinn.

Hvem kan søke?

Formannskapet vedtok at Drammen kommunes kompensasjonsfond, i denne runde på 10,147 millioner kroner, øremerkes virksomheter som på grunn av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak i perioden mars og april 2021 har vært pålagt å stenge/stoppe drift.

Følgende virksomheter kan søke:

 • Virksomheter som har vært pålagt å stenge/stoppe drift i hele eller deler av perioden mars og april 2021, og som kan sannsynliggjøre at tap har direkte sammenheng med smitteverntiltak.
 • Virksomheter innenfor servering, overnatting, turoperatører/reiseliv, event og trening/aktivitetssenter skal prioriteres i denne ordningen.
 • Virksomheter som i perioden har hatt et netto omsetningstap på minimum 30%.
 • Virksomheter som kan sannsynliggjøre at en kompensasjon vil bidra til å opprettholde drift og arbeidsplasser.
 • Virksomheter som kan bekrefte at det ikke er forventet konkurs og at det er grunnlag for fortsatt drift i virksomheten i overskuelig tid.

Vurdering av søknader og dokumentasjon

Det vil bli foretatt en helhetlig skjønnsmessig vurdering av søknader med utgangspunkt i ordningens hensikt og følgende kriterier:

 • Tap beregnes med utgangspunkt i dokumentert omsetning i mars og april 2019.
 • For virksomheter som har startet opp senere enn mars/april 2020, kan tap beregnes med utgangspunkt i budsjettert/forventet omsetning i den omsøkte perioden.
 • Omsetningstap må dokumenteres med godkjente regnskapstall.
 • Saldobalanse for 2019, 2020 og for mars og april 2021 vedlegges så langt det er mulig.
 • Tilskudd fra andre kompensasjonsordninger skal opplyses og medregnes som inntekt i regnskapet.
 • Dersom regnskapet ikke viser de faktiske inntekter og kostnader knyttet til varer og tjenester levert i perioden, må det gis utfyllende informasjon om periodisering.
 • Det settes et tak på tildeling på kr. 400.000 pr virksomhet, men ingen nedre grense.

Hva er viktig når søknad fylles ut?

 • Søker må sette seg godt inn i kriteriene for tildeling av midler for å vurdere om de er innenfor målgruppen og om de tilfredsstiller kriteriene.
 • Søker må lese søknadsskjema nøye og merke seg dokumentasjonskravene som står opplistet i starten og slutten av søknadsskjemaet.
 • Hvis søker mot formodning ikke har mulighet til å vedlegge nødvendig dokumentasjon, må dette begrunnes i søknaden.
 • Det er ikke anledning til å ettersende dokumentasjon, da det er nødvendig med rask behandling av søknader.
 • Periodisering av inntekter for å fremstille omsetningstapet som større en det i virkeligheten er i den aktuelle perioden, blir ikke akseptert.
 • Drammen kommune forbeholder seg retten til å etterprøve all informasjon som oppgis i søknaden.

Frist

Behandling av søknader starter etter søknadsfristens utløp.

Kontakt

Har du spørsmål eller problemer med søknadsskjema, send e-post til:

Husk å merke e-posten «Krisepakke til næringslivet».