Vajda-Papir Scandinavia AS søker om økt støygrense i tillatelsen etter forurensningsloven

Vajda-Papir Scandinavia AS i Drammen søker om endring av støygrensen i sin tillatelse etter forurensningsloven.

Bedriften har i dag en støygrense for natt på 40 dB. Men til tross for flere gjennomførte tiltak de siste to årene, har bedriften ikke greid å overholde støygrensen. Den siste støyrapporten fra januar 2020
viste støynivå natt på 48 dB ved en nabo. Vajda-Papir søker nå Miljødirektoratet om å øke støygrensen for natt fra 40 til 46 dB. De har lagt frem planer for ytterligere støytiltak våren 2020.

Vajda-Papir har planer om å flytte hele virksomheten til et annet geografisk område i løpet av en fireårs periode.

Vi ber om eventuelle kommentarer til søknaden innen 10. april 2020.

Elektronisk høringsuttalelse

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til:

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

Vedlegg