Varsel om endring av detaljregulering for Åsen gård etter forenklet prosess og offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Åsen gård

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 og § 17-4 varsles det om forslag til endring av detaljreguleringsplan for Åsen gård. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Åsen gård.

Vedtak om offentlig ettersyn ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 16.06.2021.
Reguleringsplanområdet ligger i Åsen, sør for Mjøndalen. Planen ble vedtatt i kommunestyret den 16.06.2020 i sak 0079/20.

Hensikten med planendring

Hensikten med planendringen er å endre eierform for adkomstveger til boliger i det nye boligfeltet fra felles til offentlig eierform. Da endringene kun gjelder eierform for adkomstveger, gjøres denne etter forenklet prosess. Endringene berører felt BFS2-8, BKS9-12 samt gbnr 218/56 og 218/106.

Bildet viser utsnitt av plankartet, der området hovedsakelig er regulert til bolig og grøntanlegg
BILDE: Utsnitt av plankartet

Hensikten med utbyggingsavtalen

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte 16.06.21 vedtatt å legge utbyggingsavtale for Åsen Gård ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og gjenoppbygge Midtåsveien, samt opparbeide nytt fortau langs veien frem til avkjøring til utbyggingsområdet. Utbygger skal prosjektere og opparbeide offentlig vann- og avløpsanlegg gjennom området, samt offentlige veier inne i boligfeltet. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Innsyn i dokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og hovedutvalgets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > hovedutvalg for tekniske tjenester 16.06.21, se sak 0141/21 for utbyggingsavtalen.

Merknader til utbyggingsavtalen

Eventuelle merknader eller spørsmål rundt utbyggingsavtalen kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Frist for merknader er 23. august 2021