Varsel om endring av detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om forslag til endring av detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen i Skoger, etter en enklere prosess.

Reguleringsplanområdet ligger i Skoger. Planen ble opprinnelig vedtatt i Bystyret den 25.03.2019 i sak 0044/19.

Hensikten med planendring

Hensikten med planendringen er å utvide jernbaneareal for plassering av transformatorer langs Vestfoldbanen på gbnr. 39/1 på Gulliksrud i Skoger.

Endringen omfatter kun 0.9 dekar av gjeldende plankart og ligger like vest for planlagt nytt dobbeltspor. Arealet er pr. i dag regulert til «midlertidig bygg- og anleggsområde» med arealformål «kjøreveg» og «Annen veggrunn – tekniske anlegg». Arealet foreslås regulert til arealformål «Annen banegrunn – tekniske anlegg». Midlertidig bygg- og anleggsområdet innenfor dette området oppheves som følge av endringen.

Vedtatt plankart der endringen går over et mindre område som i dag er regulert til anlegg
BILDE: Utsnitt av gjeldende plankart. Areal som skal endres markert i rødt
Forslag til endring der området endres til annen banegrunn, tekniske anlegg
BILDE: Utsnitt av forslag til endring av arealformål: Annen banegrunn - tekniske anlegg

Innsyn i dokumenter

Dokumenter i saken kan sees i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 23/9918. Det kan søkes på «Endring av detaljregulering for InterCity».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Norconsult AS v/Espen Utne
Pb. 626, 1303 Sandvika
eller E-post: espen.utne@norconsult.com

Kopi kan sendes til:
Drammen kommune v/Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen
eller E-post: kommunepost@drammen.kommune.no.
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Vennligst merk innspillet «Endring av detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger»

Frist for å sende inn merknader er 25.04.2023

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.