Varsel om offentlig ettersyn av forslag til Detaljregulering for Peter Kolstads vei og tilhørende utbyggingsavtale

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4 legges forslag til «detaljregulering for Peter Kolstads vei» og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 10.03.2020.

Planområdet ligger på Åssiden rett nord for Kjøsterud ungdomsskole, og omfatter Peter Kolstads vei 1-59, samt tilliggende eiendommer for å sikre parkering og fremtidig turvei.

Bildet viser planavgrensningen

Hensikten med planarbeidet

Planområdet er på ca. 1,4 daa, og planforslaget legger til rette for et rekkehus á fire boenheter, opparbeiding av parkeringsplass for nye og en andel av eksisterende boliger, samt å regulere og delvis opparbeide turvei under høyspentledning.

Informasjon om planarbeidet

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – hovedutvalg for tekniske tjenester 10.03.2020, se sak 0033/20 for plansaken, og sak 0034/20 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01093- detaljregulering for Peter Kolstads vei».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 01.05.2020.