Varsel om offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 9. juni 2020.

Bildet viser plankartet
BILDE: utsnitt av plankartet

Planområdet omfatter eiendommer på sørsiden av Drammenselva, i kommunedel 7 Strømsø øst for Drammen stasjon. Planarbeidet utføres av Norconsult AS på vegne av Drammen kommune, virksomhet utbygging og infrastruktur.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av ny gang- og sykkelundergang ved Ryddinggangen i Drammen, under jernbanesporene øst for Drammen stasjon. Undergangen skal forbinde bystrukturen på Strømsø med elvepromenaden, samt redusere barrierevirkningen jernbanespor har i området. Det skal sikres tilstrekkelig midlertidig anleggsareal for ombyggingen av Drammen stasjon. Detaljreguleringen avklarer også plassering og utforming av tekniske bygninger knyttet til drift av jernbane, samt ny pumpestasjon, og atkomst til de tekniske bygningene.

Informasjon om planarbeidet

Saksdokumentene med alle vedlegg er tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > Alt om politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 09.06.2020, se sak: 0073/20.

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/2224, søk: Jernbanekaia.

Alle innspill og uttalelser til plansaken sendes til:

Drammen kommune, Arealplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til: kommunepost@drammen.kommune.no

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01206 detaljregulering for undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 8. august 2020. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.